แขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์

   สำหรับแขนงของวิชาเศรษฐศาสตร์ได้บางตามหน่วยของเศรษฐกิจ  ซึ่งสามารถที่จะครอบคลุมทั้งระดับเล็กสุดของตัวบุคคลและระดับประเทศชาติ  ซึ่งการศึกษาและการแก้ไขปัญหามีความแตกต่างกัน  คนที่จะศึกษาเศรษฐศาสตร์นั้นจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ครอบคลุมทั้งระบบ    อย่างเช่นเรื่องของบุคคลก็จะศึกษาเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของตัวเอง  รายจ่ายที่ใช้ชีวิตประจำวัน  การแลกเปลี่ยนและอื่นๆ  สำหรับเรื่องในระดับประเทศเกี่ยวกับการเก็บภาษี  การค้าระหว่างประเทศต่างๆ  ดังนั้นจึงมีการแบ่งออกเป็นสองแขนงได้แก่
1. เศรษฐศาสตร์จุลภาค (Micro Economics)  สำหรับการศึกษาเศรษฐศาสตร์จุลภาคนั้นเป็นการศึกษาตั้งแต่ในระดับตัวบุคคลเป็นหน่วยย่อย  รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มและละบุคคลในการบริโภคในการซื้อของแต่ละชนิด  สามารถที่จะราคาสินค้าและปัจจัยการผลิตในการดำเนินการของตลาดของผู้ผลิต  การกำหนดปัจจัยการผลิต  ปริมาณการผลิต  กำหนดราคาและกลไกลของการตลาดต่างๆได้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราด้วย
2. เศรษฐศาสตร์มหาภาค (Macro Economics) เป็นการศึกษาในด้านส่วนรวมของประเทศส่วนใหญ่  ในการประเมินรายได้ของรัฐบาลและการค้าระหว่างประเทศ  การกำหนดนโยบายของการพัฒนาประเทศในด้านเศรษฐกิจ  และการแก้ปัญหา  รวมไปถึงการวางแผนในระยะยาว  ศึกษาในเชิงลึก  เช่น  รายได้รายจ่ายประชาชาติ  การออม  การลงทุนขนาดใหญ่  การกู้เงินระหว่างประเทศ  เป็นต้น
ถึงแม้ว่าจะแยกออกเป็นสองสาขาใหญ่ๆ  แต่ก็ต้องมีการศึกษาทั้งสองเพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันมาก  จะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้  ดังนั้นการศึกษาเศรษฐศาสตร์จึงต้องศึกษาทั้งสองอย่าง  ยกตัวอย่างเช่น  การที่บุคลทำงานและมีรายได้  หากรายได้มาก  ก็จะมีการซื้อสินค้าต่างๆมากมาย  และส่งผลทำให้รายได้ประเทศจากการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นด้วย  ส่งผลไปยังการพัฒนาประเทศ  และการดำเนินการนโยบาลต่อไปด้วย

Leave a Comment