บัญชีการเงิน และบัญชีเพื่อการจัดการ (Financial Accouting and Management Accounting)

จากจำนวนผู้ใช้งานสารสนเทศทางการบัญชีจำนวนมากสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายในและผู้ใช้ที่เป็นบุคคลภายนอกโดยจะจัดแบ่งกาบัญชีออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

                  บัญชีการเงิน (Financial Accounting)เป็นบัญชีที่มีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้บริหารและบุคคลภายนอกองค์กรเช่นนักลงทุนผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้หน่วยงานรัฐบาลเช่นกรมสรรพากรกรมทะเบียนธุรกิจและการค้าซึ่งบัญชีการเงินนี้จะต้องปฎิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปต้องมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

                   นักบัญชีเพื่อการจัดการ(Management Accounting) เป็นข้อมูลสารสนเทศที่จัดทำขึ้นสำหรับบุคลากรภายในองค์กรเพื่อใช้ในการตัดสินใจภายในเช่นผู้บริหารระดับสูงหัวหน้างานหรือบุคลากรที่มีความต้องการให้ข้อมูลดังกล่าวโดยบัญชีเพื่อการจัดการนี้ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปรูปแบบและระยะเวลาสำหรับรายงานขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร

Leave a Comment