ประเภทของกิจการธุรกิจ

  การที่จะศึกษาในเรื่องของบัญชีนั้นสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้กับหน่วยงานต่างๆมากมายในระบบเศรษฐกิจแต่จะเน้นที่หน่วยงานธุรกิจ (Business Firm) ซึ่งมีทบทาบที่สำคัญเป็นอย่างมากในระบบเศรษฐกิจหน่วยงานธุรกิจคือหน่วยงานซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในการผลิตสินค้าและบริการโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือแสวงหากำไร การแบ่งประเภทของธุรกิจสามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ  1.แบ่งตามลักษณะการดำเนินงานหือกิจกรรมบ่งได้ 2 ลักษณะคือ 1.1กิจการเกี่ยวกับการให้บริการ (Service Firm) ในธุรกิจประเภทนี้ผลผลิตที่เกิดขึ้นคือการให้บริการเช้น ร้านซักรีดสถานรักษาพยาบาล ร้านตัดผมและธนาคาร เป็นต้น 1.2กิจการประเภทพานิชยกรรม (Merchandising Firms) เป็นกิจการที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตสินค้าเองแต่จะซื้อสินค้ามาเพื่อที่จะสามารถขายไปได้ทันทีเช่น ร้านขายของชำห้องสรรพสินค้า 1.3กิจการผลิต (Mautacturig Firms)เป็นการผลิตสินค้าสำเร็จรูปเปลี่ยนสภาพของวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่นบริษัทผลิตผลไม้กระป่องบริษัทผลิตรถยนต์เป็นต้น 2.แบ่งตามรูปแบบของการประกอบการตามกฎหมายซึ่งสามารถแบ่งตามได้ 3 ประเภทคือ 2.1กิจการเจ้าของคนเดียว (IndividualProprship)เป็นกิจการขนาดเล็กให้เงินทุนไม่มากนักเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารเองเช่นร้านรายย่อยลักษณะธุรกิจประเทศนี้ก็คือเจ้าของกิจการต้องรับผิดชอบในหนี้สินของธุรกิจโดยไม่จำกัดจำนวนเมื่อธุรกิจต้องการเพิ่มทุนเพื่อขยายกิจการก็อาจทำได้ลำบากเป็นข้อเสียชองธุรกิจประเภทนี้ 2.2ห้างหุ้นส่วนจำกัด(Partnership)เป็นธุรกิจซึ่งมีบุคคลต้องแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมกันเป็นเจ้าของโดยมีสัญญาเข้ากันเป็นหุ้นส่วนกำหนดเงื่อนไขต่างๆในการบริหารงานและแบ่งปันผลกำไรร่วมกันผู้เป็นส่วนหนึ่งคนใดจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารห้างหุ้นส่วนสามารถแบ่งได้เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจำกัด -ห้างหุ้นส่วนสามัญคือห้างหุ้นส่วนซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดห้างหุ้นส่วนสามัญจะนำไปจดทะเบียนหรือไม่ก็ได้ -ห้างหุ้นส่วนจำกัดคือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนอย่างน้อย 1 คนต้องรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนโดยไม่จำกัดจำนวนห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในการเสียภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลเสียภาษีเงินได้เช่นเดียวกับบริษัทจำกัดส่วห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนเสียภาษีเงินได้เหมือนบุคคลธรรมดา 2.3บริษัทจำกัด (Limited Company)เป็นกิจการที่ต้องขึ้นด้วยการแบ่งเงินทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าหุ้นล่ะเท่าๆกันผู้ถือหุ้นรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือคุณสมบัติของผู้ถือหุ้นไม่มีความสำคัญเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดตายหุ้นที่ถืออยู่ก็สามารถจำหน่วยให้ผู้ลงทุนอื่นๆไปได้โดยไม่ต้องเลิกบริษัท การดำเนินการใดๆตามกกหมายสามารถทำในนามบริษัทเพราะถือเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากเจ้าของผู้เป็นเจ้าของเรียกว่าผู้ถือหุ้นไม่สิทธิโดยตรงในการดำเนินงานชองบริษัทแต่มีสิทธิออกสียงเลือกคณะกรรมการบริหารงานและมีสิทธิในการมีส่วนร่วมในผลกำไรของบริษัทมรรูปของเงินปันผล(Dividends) การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องทำให้เพิ่มทุนสามารถทำได้ง่ายลักษณะของกิจการประเภทนี้จึงเป็นกิจการค้าขนาดใหญ่ บริษัทจำกัดมี 2 ประเภท คือบริษัทเอกชนจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด -บริษัทเอกชนจำกัดหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 1095 “อันว่าบริษัทจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งจัดตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กันโดยมีผู้ถือหุ้นไม่ถึงหนึ่งรอยคนรวมทั้งนิติบุคคล(ถ้ามี)ผู้ถือหุ้นดังกล่าวต่างรับผิดชอบจำกัดเยงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งให้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ -บริษัทมหาชนจำกัดหมายถึงบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535ซึ่งได้บัญญัติไว้ในมาตรา 15 “บริษัทมหาชนจำกัดคือบริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยความประสงค์ที่เสนอขายหุ้นต่อประชาชนโดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดไม่เกินจำนวนเงินค่าหุ้นที่ต้องชำระและบริษัทดังกล่าวได้ระบุความประสงค์เช่นั้นไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ สุชาติเหล่าปรีดา. หลักการบัญชี 1 .กรุงเทพมหานคร :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2563