หน่วยทางเศรษฐกิจ

หน่วยของเศรฐกิจนั้นมีหน้าที่สำคัญให้ระบบของเศษรฐกินเคลื่อนที่ไปในเทศทางที่ควร  โดยจะมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีหน้าที่ในการซื้อสินค้าและบริการแลผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ  ซึ่งบางระบบอาจจะต้องมีรัฐเข้ามาดูแลและควบคุมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค  โดยหน่วยต่างแของเศรษฐกิจจะมีดังต่อไปนี้
หน่วยของครัวเรือน : เป็นหน่วยของธุรกิจที่มีขนาดเล็ก  ทำหน้าที่ในการใช้บริการและบริโภคเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วย
หน่วยธุรกิจ : เป็นหน่วยที่รวบรวมและนพปัจจุบัยการผลิตทั้งหมดมาประกอบการผลิตสินค้าและบริการขึ้นมา  อาจจะอยู่ในรูปแบบโรงงาน  บริษัท หรืออื่นๆ
หน่วยรัฐบาล : มีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อย  และจัดสรรค์ควบคุมทรัพยากรให้เหมาะสมสำหรับประเทศ  นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีหน้าในการจับเก็บภาษีเป็นเจ้าของกิจการเอง  และได้ลงทุนเองจึงสามารถที่จะเป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค  จะเห็นได้จากตัวอย่างดังภาพ

   จากรูปอธิบายได้ว่า  หน่วยของครัวเรือนนั้นได้ทำการป้อนปัจัยการผลิตไปแล้วจะได้รับค่าตอบตอนในรูปแบบต่างอย่างเช่น  ขายวัตถุดิบ  ขายแรงงานก็จะได้รับเป็นค่าตอบแทน  หน่วยธุรกิจจึงสามารถที่จะรวมปัจจัยการผลิตให้อยู่ในรูปแบบสินค้าและบริการ  และเมื่อได้สินค้าและบริการก็จะป้อนให้กับหน่วยครัวเรือน  ก็จะได้รับค่าตอบแทนกลับมา เพื่อจ่ายค่าปัจจัยการผลิตนั้นเอง
เมื่อมีหน่วยรัฐบาลเข้ามาจะมีกระบวนการดังรูป

จากรูปจะเห็นได้ว่าเมื่อมีหน่วยรัฐบาลเข้ามาแล้วจะทำการเก็บภาษีซึ่งเป็นรายได้ของรัฐบาล  เมื่อได้จากการเก็บภาษีแล้วก็จะนำไปลงทุนในส่วนต่างๆ  และนำไปจ่ายพนังงานข้าราชการ  รวมไปถึงจ่ายค่าทุนการศึกษา  เบี้ยเลี้ยงต่างๆ สำหรับหน่วยธุรกิจเองก็จ่ายภาษีแล้วทางรัฐอาจจะให้การลงทุนต่างๆ

Leave a Comment