ผังบัญชี (Chart of accounts)

สำหรับผังบัญชีนั้น  คือ  การแสดงจำแนกของบัญชีในและละบัญชีออกเป็น หมวดหมู่  โดยนิยมใช้ตัวเลขเป็นตัวกำกับของบัญชีหรือตัวอักษร  การจำแนกแล้วแต่กิจการจะดำเนินในการจัดหมวหมู่  สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ตามความเหมาะสมในแต่ล่ะที่
เมื่อกิจการของเราได้มีขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก  การจำแนกของบัญชีออกเป็นหมวดหมู่  ออกเป็นประเภทนั้นมีความสำคัญสำหรับกิจการที่ใหญ่มากขึ้น  และ  กิจการที่มีต้องการความสะดวกในการบันทึกบัญชีโดยเฉพาะในงบทดลองหรือว่าบัญชีอื่นๆ  ให้ง่ายและป้องกันความสับสนส่งผลทำให้ระบบบัญชีมีความเป็นระเบียดด้วย  โดยพาะในกิจการที่มีรายการมาก  การค้าหาบัญชีจะได้ง่ายขึ้น และด้วยปัจจุบันแล้วการทำบัญชีในระบบคอมพิวเตอร์การใช้ผังบัญชีช่วยให้การทำบัญชีได้ง่านขึ้นและมีความจำเป็นมาก
สำหรับหลักในการตั้งเลขที่บัญชีนั้น  นิยมใช้ตัวเลข 2 – 3 หลัก แล้วแต่ขนาดของกิจการ  และสามารถที่จะใช้เครื่องหมายหรือว่าตัวอักษรในการใช้เป็นรหัสหรือว่าเลขที่บัญชีได้  โดยให้หลักที่หนึ่งจำแนกเป็นหมดหมู่ใหญ่  แล้วใช้หลักที่ 2 จำแนะหมดหมู่ย่อยลงมา  หากไม่พออาจจะใช้หลักที่ 3 ในการจำแนกออกไปอีก  ซึ่งในหลักสุดท้ายจะเป็นของบัญชีนั้นๆ  ส่วนใหญ่จะแบ่งหมวดมหู่ตามสมการบัญชี  เช่น
สินทรัพย์จะใช้หลักที่ 1          เป็นหมายเลข  1
หนี้สินจะใช้หลักที่ 1               เป็นหมายเลข  2
ส่วนของเจ้าของเจ้าของหลักที่ 1         เป็นหมายเลข  3
รายได้ใช้หลักที่ 1                   เป็นหมายเลข  4
ค่าใช้จ่ายใช้หลักที่ 1              เป็นหมายเลข  5
ตัวอย่างที่แสดงนั้นเป็นตัวอย่างข้างต้น  อาจจะใช้หลักการอื่นก็ได้  อย่างเช่น  ใช้สินทรัพย์หมุนเวียน เป็นหลักที่ 1 ใช้หมายเลข 2 แทน แล้วแต่การแบ่งแยกที่เหมาะสมกับกิจการนั้นๆ  แต่โดยทั่วไปจะแบ่งหมวดหมู่หลักเป็น 5 หมวดดังกล่าว สำหรับหลักที่ 2 จะเป็นหลักรองลงมา  ซึ่งอาจจะใช้ตัวเลขในการกำหนด  อย่างเช่น  สินทรัพย์หมุนเวียนให้หลักที่ 2 เป็นเลข 1  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  เป็นเลข 2   สำหรับหลักที่ 3 อาจจะเป็น  เลขที่บัญชีที่กำกับชื่อของบัญชีในแต่ละบัญไปเลยก็ได้  อย่างเช่น  เงินสด  ใช้ 111 ก็ได้  ที่ดิน เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  หลักที่ 1 ใช้หลักที่ 2 เป็นเลข 2  และใช้หลักที่ 3  ใช้เป็น เลข 1  ก็จะเท่ากับ  121 เป็นต้น  ต่อไปนี้คือตัวอย่างผักบัญชี

หมวดหมู่ ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
สินทรัพย์(หมุนเวียน) เงินสด 111
  ตั๋วเงินรับ 112
  ลูกหนี้การค้า 113
  สินค้าคงเหลือ 114
  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 115
  รายได้ค้างรับ 116
สินทรัพย์(ไม่หมุนเวียน) ที่ดิน 221
  อาคาร 222
  เครื่องจักร 223
หนี้สิน(หมุนเวียน) เงินเบิกเกินบัญชี 311
  เจ้านี้ 312
  ตั๋วเงินจ่าย 313
  รายได้รับล่วงหน้า 314
  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 315
หนี้สิน(ไม่หมุนเวียน) เงินกู้ระยะยาว 321
ส่วนของเจ้าของ ทุน 411
  ถอนใช้ส่วนตัว 412
รายได้ รายได้ค่าบริการ 511
  เงินปันผล 512
  ดอกเบี้ยรับ 513
  รายได้อื่นๆ 514
ค่าใช้จ่าย เงินเดือน 611
  ค่าแรงงาน 612
  ค่าเช่า 613
  ค่าโฆษณา 614
  ดอกเบี้ยจ่าย 615
  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 616
  ภาษีเงินได้ 617

Leave a Comment