งานและประเภทอาชีพของนักบัญชี

        สำหรับงานของนักบัญชีนั้น  สามารถที่จะทำได้ในหลากหลายหน่วยงาน  ไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐบาล รวมไปถึงการนำความรู้ไปประกอบอาชียอิสระได้  เพราะว่าการทำบัญชีนั้นจะต้องอาศัยนักบัญชีในการจัดเก็บรวบรวมทางการเงิน  มีความจำเป็นเกือบทุกองค์และจะมีตำแหน่งทางบัญชี  แม้กระทั้งหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรอย่างเช่นมูลนิธิการกุศลต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนาดใหญ่หรือว่าเล็กก็ตาม  นักบัญชีจะต้องเข้ามามีบทบาท  แม้กระทั้งเกี่ยวกับการส่งของ  การตลาด  ข้อมูลทางการเงินมีความสำคัญมาก  ส่วนใหญ่มีการแบ่งลักษณะของผู้ทำบัญชีไว้  3 ลักษณะดังนี้

                1. นักบัญชีหน่วยงานเอกชน  เป็นหน่วนงานที่เป็นกิจการเอกชน บริษัทในรูปแบบต่างๆ  จะเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่หรือว่าพนังงานในกิจการนั้นๆ  เป็นลูกจ้างเอกชน  จะได้รับเงินเดือนเป็นท่าตอบแทน  หรือจะมีโบนัส OT บริษัทเอกชนเหล่านี้มีความต้องการให้นักบัญชีได้เข้ามาจัดเก็บข้อมูลทางด้านการเงิน  ให้กับเจ้าของหรือว่าผู้บริหารในกิจการบริษัท  ให้ได้รับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจต่างๆในด้านการลงทุน  เพราะบางทีเจ้าของอาจจะไม่มีความรู้ในด้านการบัญชี  นักบัญชีจึงมีความจำเป็นมากในองค์  หากเป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วอาจจะต้องมีพนังงานด้านบัญชีแบ่งไปหลานคนหลายหน่วยงาน  นอกจากนั้นนักบัญชีอาจจะใช้ความรู้ในด้านการประเมินภาษีให้กับกรมสรรพากร  รายงานประจำปี  งานบัญชีอาจจะมีได้มีขอบเขตทางด้านการเงินเท่านั้น  นักบัญชีอาจจะไปทำงานที่เกียวกับการตรวจสอบสินค้า  ก็ได้  ยังรวมไปถึงองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร  ก็ต้องมีการรวบรวมทางการเงินโดยนักบัญชีด้วย  ตำแหน่งงานต่างๆ  อย่างเช่น  หัวหน้าแผนกบัญชี  สมุห์บัญชี  นักบัญชี  ผู้ตรวจสอบบัญชีประจำบริษัท  เป็นต้น
                   2. นักบัญชีราชการ  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรักฐแบบใดก็ตาม  จะเป็นรัฐบาล  ราชการ  หรือว่ารัฐวิสาหกิจ  ล้วนมีความจำเป็นที่ต้องการนักบัญชีไว้  เพื่อ เก็บข้อมูลรายจ่าง  งบประมาณที่ได้รับ  รายละเอียดทางการเงิน  ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในระดับใดล้วนมีความจำเป็นอย่างเช่น  หน่ายงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  อบจ. อบจ. เทศบาล  ต่างๆ  จะต้องมีการจัดเก็ยภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีป้าย  สัมปทาน  และรายได้อื่นๆ  รวมไปถึงงบประมาณทางส่วนกลาง  และช่วยในการวิเคราะห์  งบประมาณ  ต่างๆ  ให้เป็นไปตามนโยบาลของส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  ได้วางแผนเอาไว้ หรือว่าจะเป็นสำนักงานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นอำเภอ  จังหวัด  รวมไปถึง  กรมการ  สำนักงานต่างๆ  ที่มีการวางแผนในระดับประเทศ  จำเป็นที่จะต้องมีนักบัญชีในการรวบรวมการเงินเพื่อเป็นการประเมินและได้วางแผนต่อไป  ตามนโยบาลของรัฐบาล กระทรวงการคลัง  ซึ่งมีพระราชบัญบัติงบประมาณเป็นไปตามสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติรายจ่ายประจำมี  สำหรับนักบัญชีที่ทำงานราชการก็จะได้เป็นราชการได้รับเงินเดือนเหมือนกันข้าราชการทั่วไป  ที่สำคัญการทำบัญชีในหน่วยงานราชการจะมีความแตกต่างไป  เพราะว่าเป็นองส์กรที่ไม่แสวงหากำไร  โดยจะมีแบบแผนการบัญชีของรัฐที่เราจะต้องศึกษาก่อนเข้ารับราชการ
                      3. งานการบัญชีสาธารณะหรือว่างานบัญชีส่วนบุคคล  เป็นงานที่มีความเป็นอิสระ  ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินเดือน  หรือว่ารับราชการ  แต่ว่าจะได้รับเป็นเงินจ้างตามอัตราที่ได้รับตกลงกับนายจ้างไว้  หรือว่าการทำงานแบบฟรีแลนด์ที่ไม่ได้ขึ้นตรงต่อใคร  ไม่ได้ทำงานแบบลูกจ้างประจำ  ไม่มีเวลาการทำงานที่แน่นอน จะรับงานตามที่มีผู้ว่าจ้างให้ทำ  เหมือนกับอาชีพอัสระในด้านต่างๆ  เช่น  ทนายความ  รับว่าความตามคดีต่างๆ  หนอที่รักษาคนไข้ด้วยการเปิดคลิก รักษา  ซึ่งเขาได้รับค่าบริการตามจำนวนและขึ้นอยู่กับการตกลง  นักบัญชีอิศระ  อย่างเช่น  นักบัญชีทั่วไป  หรือว่าผู้ตรวจสอบบัญชี  ซึ่งอาชีพนี้จะต้องผ่านการคัดเลือกตามกฎหมายเป็นวีชาชีพ  ผู้ตรวจอสบัญชีได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะสามารถที่จะทำงานนนี้ได้  หรือที่เรียกว่า CPA  ซึ่งนักบัญชี  มีความสามารถดูแลด้านภาษีตรวจสอบบัญชี  วิเคราะห์ระบบบัญชี  และวงแผนระบบบัญชีได้  ให้คำปรึกษาทางภาษีอากร  ให้กับหน่าวยงาน  กิจการ  บริษัทต่างๆ 

Leave a Comment