ความหมายของการบัญชี

 คำจำกัดความของคำว่าการบัญชียังมีผู้รู้อีกมากได้ให้คำจำกัดไว้“AICPA” (The American Institute of Certified Public Accountants)ซึ่งเป็นสมคมนักบัญชีในสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้ว่า“การบัญชีเป็นศิลปของการเก็บรวบรวมจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเงินไว้ในรูปของเงินตรา(Monetary)จัดหมวดหมู่(Classification) ของรายการเหล่านั้นสรุปผล(Summraizaion)พร้อมทั้งตีความหมาย(Interpretation) ของรายการที่ได้จัดทำไว้”

จากคำจำกัดความข้องต้นสรุปได้ว่าการบัญชีจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้
1. การบันทึกที่เกิดขึ้นประจำวัน (Recording Daily Trasactions)ในการดำเนินธุรกิจนั้นต้องมีรายงานต่างๆ เกินขึ้นเป็นจำนวนมากการบัญชีจะเริ่มต้นเมื่อกิจการมีรายการทางธุรกิจเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและต้องเป็นรายงานที่เกิดขึ้นแล้วหรือมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนเหตุการณ์บางอย่างซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นรายการที่สมบูรณ์พอที่จะนำมาบันทึกได้ตัวอย่างซึ่งเป็นเพียงการคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นไม่ถือว่าเป็นรายงานที่สมบูรณ์พอที่จำนำมาบันทึกได้ตัวอย่างรายการที่ถือเป็นรายการบัญชีเช่นรายการที่เกี่ยวกับการซื้อขายการรับจ่ายเงินการให้หรือรับบริการต่างๆมีตีค่าได้เป็นจำนวนเงิน ฯลฯรายการเหล่านั้นจะนำไปบันทึกไว้ในสมุดบัญชีซึ่งเรียกว่าสมุดรายวันขึ้นต้น (Journal)

2.การจัดหมวดหมู่ของรายการ(Classifying Recorded Data) เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้บันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นแล้วจะต้องจัดรายการบันทึกไว้ให้เป็นหมวด หมู่หรือแยกประเภทรายการชนิดเดียวกันให้รวมอยู่ในที่เดียวกันซึ่งทำได้โดยการผ่านรายการต่างๆจากสมุดรายวันขั้นต้นไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง (Ledgers) ตามหมู่นั้นๆ

3.การสรุปผลของข้อมูล(summarizing Recorded and Classified Data)รายการที่จดบันทึกไว้ในสมุดรายวันขั้นต้นและผ่านไปบัญชีแยกประเภทเมื่อสิ้นระยะเวลาหนึ่งก็จะมีการสรุปผลของรายการเหล่านั้นแล้วตีความหมายเพื่อให้เห็นว่ามีผลธุรกิจอย่างไรระยะเวลาหนึ่งโดยปกติปกติมักจะเป็น 1 ปีและการสรุปผมมักจะแสดงให้เห็นรูปงบการเงิน (Financial Statement)ซึ่งได้แก่งบกำไรขาดทุน (Income Statement) และงบดุล (Balance Sheet)งบกำไรขาดทุนเป็นงบแสงผลการดำเนินงานของงวดหนึ่งๆ ส่วนงบดุลงบแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง

4.การวิเคราะห์ข้อมูล(Interpreting the Summarized Facts)เป็นการนำข้อมูลที่ทำเป็นรายงานสรุปผลไว้แล้วมาวิเคราะห์ติดความโดยการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานกิจการอื่นที่ดำเนินธุรกิจคล้ายกันในรอบระยะเวลาเดียวกันเพื่อให้บริหารเข้าใจผลการดำเนินงานของกิจการและนำไปใช้ประโยชน์ในการง่าแผนการดำเนินงานในอนาคต


ประโยชน์ของการบัญชี


การบัญชีมีประโยชน์ต่อการให้มีคำตอบในลักษณะต่างๆกับบุคคลหลายๆฝ่ายเช่นฝ่ายบริหารอาจต้องการทราบว่ากิจการมีสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เท่าใดอยู่ในรูปของสินทรัพย์อะไรบ้างหนี้สินอะไรบ้างมีกำไรขาดทุนเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเจ้าหนี้ต้องการทราบถึงสภาพคล่องและความสามารถในการทำกำไรว่าเป็นเช่นไรนักลงทุนต้องการทราบว่าควรจะลงทุนกิจการ A หรือ B ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเช่นไร
คำถามของบุคคลหลายฝ่ายนี้สามารถตอบได้โดยใช้ข้อมูลทางการบัญชี

ข้อแตกต่างระหว่างการบัญชีและการทำบัญชี

มีคนเป็นจำนวนมากสับสนระหว่างคำว่าการบัญชี (Accounting)และการทำบัญชี (Bookkeeping)หลายคนเข้าใจว่าทั้งสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันแท้ที่จริงแล้วการทำบัญชีเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบัญชีการทำบัญชีหมายถึงการทำบันทึกทางการบัญชีเท่านั้นคือจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลประจำวันเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินต่างๆต่อไปได้บุคคลผู้บุคลผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวเรียกว่าผู้ทำบัญชี (Bookkeeper) และผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีเรียกว่านักบัญชี (Accounting)

สุชาติเหล่าปรีดา. หลักการบัญชี 1 .กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2563

Leave a Comment